All Posts

Archives

  • Home
  • ภูวนาท (ภูวนาท เรืองฤทธิ์)

ลมหายใจในสัญญะ

ลมหายใจในสัญญะ เป็นผลงานรวมบทกวีของ ภูวนาท เรืองฤทธิ์ ที่ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทกลอนแปดทั้งชุดเช่นเดียวกัน โดยผู้เขียนได้จัดแบ่งหมวดหมู่ไว้ 3 ภาค คือ “1. เธอคือลมหายใจ   2. ลมหายใจของชายขอบ และ 3. ล...