All Posts

Archives

  • Home
  • พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา

ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จฯ ประพาสชวา 3 ครั้ง ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงนำสิ่งที่พบเห็นมาพัฒนาบ้านเมืองด้านต่าง ๆ หลายด้าน เช่น การชลประ...