All Posts

Archives

  • Home
  • ประมวล เพ็งจันทร์

เดินสู่อิสรภาพ

เป็นสารคดีนำเสนอประสบการณ์จริงจากาการเดินทางด้วยการ “เดินเท้า” เพื่อแสวงหาสัจธรรมของชีวิต ด้วยภาษาสำนวนเรียบง่าย จริงใจ กลั่นกรองออกมาจากส่วนลึกสะท้อนให้เห็นด้านที่งดงามที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคน ที่...

อินเดีย จาริกด้านใน เล่ม 1-3

เป็นงานเขียนเชิงสารคดีชั้นเยี่ยม  ประสานมิติทางจิตวิญญาณในการเดินทางเข้าไปยังส่วนลึกของจิตใจ ขนานกับการจาริกไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายนอก ความจัดเจนในการบรรยายที่นำเสนอในรูปจดหมายและความงามละเมียดละไมของภ...