All Posts

Archives

  • Home
  • ประกาย ปรัชญา

สองทศวรรษ

1. มีความลงตัวในองค์ประกอบของวรรณศิลป์ และมีสุนทรียภาพในการนำเสนอสำนวนโวหารลึกซึ้งคมคาย 2. เนื้อหาหลากหลาย สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนในช่วงเวลาสองทศวรรษและเป็นเอกภาพกับชื่อเรื่อง