All Posts

Archives

  • Home
  • นายเศรษฐวัชร์ พูนเกษมทรัพย์

คนที่เรารัก คนที่รักเรา

ผู้ประพันธ์มีความตั้งใจในการทำงาน การใช้ภาษาดี หากฝึกฝนบ่อยๆ สามารถพัฒนางานเขียนได้ต่อไปในอนาคต

มีความคิดสร้างสรรค์ เขียนถูกต้องตามหลักการประพันธ์ เนื้อเรื่องสนุก ชวนติดตาม ลำดับเรื่องยังวกวนภาษาที่ใช้บางตอนฟุมเฟือย ชื่อเฉพาะภาษาอังกฤษในเรื่องน่าจะเขียนเป็นคำไทย ชื่อเกาะน่าจะใช้ภาษาไทย จะลึกลับก...