All Posts

Archives

  • Home
  • นายศุภวัฒน์ หงยา

ภาษาแห่งความรู้สึก

ผู้ประพันธ์เชียนกวีนิพนธ์ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้ภาษาและถ้อยคำได้ดีเหมาะสม แต่ยังมีข้อผิดพลาดของลักษณะคำประพันธ์อยู่เล็กน้อย