All Posts

Archives

  • Home
  • นนทพัทธ์ หิรัญเรือง

หมอกสางม่าน

รวมบทกวี “หมอกสางม่าน” ของ นนทพัทธ์  หิรัญเรือง ประกอบด้วยบทกวี ๑๗ บท ใช้คำประพันธ์ประเภทโคลงและกลอน รวมทั้งกลอนเพลงพื้นบ้าน นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งความรุนแรงทางร่างกายแ...

ฟังสิเสียงพรุ่งนี้เพรียกชีวิต

ต้นฉบับรวมบทกวี “ฟังสิเสียงพรุ่งนี้เพรียกชีวิต” ของ “นนทพัทธ์ หิรัญเรือง” เป็นงานฉันทลักษณ์หลากรูปแบบ อย่างเช่น กลอนแปด กลอนหก กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ โดยผู้เขียนได้แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแ...

แท้ธารมิอาจกั้น

กวีนิพนธ์คัดสรรแท้ธารมิอาจกั้น ของ นนทพัทธ์  หิรัญเรือง  แบ่งเป็น 3 ภาค คือ คลื่นเกลียว  เชี่ยวกรากและฟากธงสันติธรรม  ในภาคคลื่นเกลียว นำเสนอเรื่องราวจากประสบการณ์การเป็นครูตั้งแต่เป็นครูฝึกสอน โดยให้...