All Posts

Archives

  • Home
  • ธัญพิสิทธิ์ จิระเดชากุล

Future

การเล่าเรื่องด้วยภาพ เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เดินทางไปสู่อนาคต เห็นปัญหาของเมืองที่ล่มสลายจากการที่ไม่ประหยัดพลังงาน เนื้อหาของเรื่อง แนวจินตนาการ ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนุกแฝงค...