All Posts

Archives

  • Home
  • ชัยชนม์

เพียงภาพฝัน

เป็นการรวบรวมบทความที่เคยลงตีพิมพ์ในนิตยสาร เนื้อหากล่าวถึงการค้นพบสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โยงใยความผูกพันของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นการสอนธรรมะอย่างมีลีลา วรรณศิลป์ ใช้ภาษาสละสลวย ม...