All Posts

Archives

  • Home
  • จรัญ ยั่งยืน

พญาอินทรี

พญาอินทรีเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาหลากหลาย จากข้อมูลร่วมสมัยในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์ ผู้ประพันธ์นำเสนอความเป็นไปและปัญหาของผู้คนต่างชนชั้นที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งด้านการเมือง วิทยาศาสตร์ แ...