All Posts

Archives

  • Home
  • กิตติ อัมพรมหา

กานท์เวลาของผู้คน

กานท์เวลาของผู้คน ผลงานการประพันธ์ของ กิตติ  อัมพรมหา เป็นงานร้อยกรองที่ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบของวรรณศิลป์  ประกอบด้วยฉันทลักษณ์เป็นกลอนแปดตลอดทั้งเรื่องเขียนได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ มีความไพเราะของถ้อยคำท...

เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง

ต้นฉบับรวมบทกวี เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง ของ กิตติ อัมพรมหา เนื้อหาโดยรวมแสดงถึงพลังความมุ่งมั่นของวัยหนุ่มสาวผู้เปี่ยมด้วยจินตนาการ และความใฝ่ฝันถึงโลกอันงดงามในอุดมคติ น้ำเสียงที่สื่อผ่านเนื้อหาเป็นไปด...