All Posts

Archives

  • Home
  • กานติ ณ ศรัทธา

ลิลิตหล้ากำสรวล

1. วางรูปแบบฉันลักษณ์ถูกต้อง หลากหลาย โคลง ฉันท์ กพย์ กลอน ร่าย เหมาะกับเนื้อความ 2. เป็นงานยิ่งใหญ่ ที่สะท้อนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น 3. มีความเหมาะสมกลมกลืนในการนำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในรูป...

รถไฟ ชั้น 5

รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการหยิบยกเอาแง่มุมและปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปของชีวิตโดยการตีความตามแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาพุทธศาสนา ผ...

ที่ซึ่งขุนเขาทะลุเมฆ

ผู้ประพันธ์เป็นมือกลอนเก่า ลีลาการเขียนดี ลงตัว