All Posts

Archives

  • Home
  • กฤช เหลือลมัย

ปลายทางของเขาทั้งหลาย

เป็นรวมบทกวีที่มีเนื้อหาโดดเด่น  เกี่ยวกับเรื่องสำคัญของสังคม  เช่น  มรดกของแผ่นดินที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาและทรัพยากร  เรื่องของศาสนาในระดับปรัชญา  และแก่นพุทธธรรม  เรื่องของคติความเชื่ออันมี...